řazení:
 celkem položek : 5
 zobrazit:
Jakmile bude položka naskladněna, přijde Vám zpráva.

Zadejte Váš email :
zobrazit pouze položky skladem
katalog : 5601-157  skupina :
Vodivý lak na bázi mědi s dobrou vodivostí pro odstínění vysokofrekvenčních obvodů v plastových krabičkách. Vhodný na všechny druhy materiálů, nenarušuje plasty a velmi rychle schne.

cena vč. DPH : 662,-
na prodejně :683,-
sleva : 3,07 %
na objednávku
katalog : 5601-156  skupina :
Grafitový lak ve spreji pro vytvoření vodivé vrstvy na různých materiálech. Dobře drží i na hladkých materiálech jako sklo a plasty. Ponechává si stálé vlastnosti až to teploty 300°C. Měrný odpor 1k-2k v závislosti na síle vrtstvy.
Použití: Antistatická ochrana, opravy stínění TV obrazovek, jako vodivý základ pro galvanické pokovení nevodivých materiálů.
Nanáší se na čistý suchý povrch ze vzdálenosti cca 40cm. Pro dosažení silnější vrstvy nanášejte po zaschnutí opakovaně. Před použitím dobře promíchejte.
cena vč. DPH : 357,-
na prodejně :368,-
sleva : 2,99 %
skladem
katalog : 5601-026  skupina :
Bezproudá stříbřící lázeň na měď a slitiny mědi (bronz a mosaz).
Lázeň neobsahuje kyanidy či jiné obdobné toxické látky. V elektronice a mechanické výrobě se používá na stříbření cívek, plošných spojů či konstrukčních dílů. Zlepšuje a prodlužuje pájitelnost, stabilizuje elektrické parametry a zvyšuje protikorozní odolnost.
Objem: 200ml

cena vč. DPH : 163,-
na prodejně :168,-
sleva : 2,98 %
na objednávku
katalog : 5601-0261  skupina :
Bezproudá niklovací lázeň pro niklování železa, mědi a mosazi.
Koncetrát na přípravu 4 litru lázně, ředění 1:4
Nebezpečné látky: chlorid nikelnatý
Objem: 1 litr

H302 + H332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H341 Podezření na genetické poškození.
H350i Může vyvolat rakovinu při vdechování.
H360D Může poškodit plod v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P284 V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v polozeusnadňující dýchání.
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P330 Vypláchněte ústa.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě k odstraňování odpadů. Nesmí se vylévat do kanalizace.

cena vč. DPH : 658,-
na prodejně :681,-
sleva : 3,38 %
na objednávku
katalog : 5601-0260  skupina :
Bezproudá niklovací lázeň pro niklování železa, mědi a mosazi.
Objem: 200ml

cena vč. DPH : 175,-
na prodejně :182,-
sleva : 3,85 %
na objednávku